29 apr 2022 16:56

Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Nationale Loterij Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed over de definitieve verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2021.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel het definitieve subsidieverdelingsplan van de Nationale Loterij vast te leggen voor het dienstjaar 2021. Het ontwerp is gebaseerd op het koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan dat werd gepubliceerd op 14 oktober 2021.

In 2021 wist de Nationale Loterij voortreffelijke resultaten te verwezenlijken dankzij haar vele spelers. Hierdoor konden er in 2021 meer middelen terugvloeien naar de maatschappij, wat de fundamentele bestaansreden is van de Nationale Loterij. Het gaat meer bepaald om een uitzonderlijk en niet-recurrent bedrag van 15 miljoen euro dat wordt toegevoegd aan het jaarlijkse bedrag van 200 miljoen euro voorzien ter ondersteuning van goede doelen. In overeenstemming met de Bijzondere Financieringswet wordt 27,44% van de in het koninklijk besluit over de subsidieverdeling vermelde bedragen te worden toegewezen aan de Gemeenschappen en de Gewesten. Daarnaast legt het ontwerp van koninklijk besluit ook de monopolierente voor de Belgische Staat vast. Deze bedraagt 135 miljoen euro in 2021.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.