10 feb 2012 18:03

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: wijziging van het stabiliteitsmechanisme

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een juridische basis biedt voor de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)*.

Het ESB is een permanent crisisbeheermechanisme dat de financiële stabiliteit van de eurozone moet verzekeren. Enkele basiskenmerken van het toekomstige Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) werden al vastgelegd. Het ESM wordt door middel van een verdrag tussen de lidstaten van de eurozone ingesteld als een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiek recht. Het zal ook geratificeerd worden door de lidstaten van de EU. De bijdrage van iedere lidstaat in het totale geplaatste kapitaal van het ESM is gebaseerd op de verdeelsleutel voor het volgestort kapitaal van de ECB. Voor België bedraagt het 3,477 %.

Het ontwerpbesluit zal op 1 januari 2013 in werking treden, nadat alle lidstaten het hebben goedgekeurd.

* voorontwerp van wet houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben