02 jun 2006 16:13

Verdrag inzake corruptie

Instemming met het verdrag inzake de bestrijding van corruptie

Instemming met het verdrag inzake de bestrijding van corruptie

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag inzake de burgerrechtelijke bestrijding van corruptie van de Raad van Europa van 4 november 1999. Het is een initiatief van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie. Het Verdrag inzake de burgerrechtelijke bestrijding van corruptie maakt de burgerrechtelijke pijler uit van de strategie van de Raad van Europa voor de bestrijding van de internationale corruptie. Het Verdrag bevat bepalingen over de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door corruptie, over de invloed van corruptie op de geldigheid van overeenkomsten, over de bescherming van werknemers die daden van corruptie aangeven, over de boekhouding, over de bewijsgaring in corruptiezaken en over de bewarende maatregelen naar aanleiding van corruptiezaken. De Raad van Europa koos er bewust voor een Verdrag uit te werken dat niet rechtstreeks toepasselijk is. Het Verdrag verplicht de Partijen om hun nationaal recht in overeenstemming te brengen met de gestelde minimumvereisten rekening houdend met hun situatie. Partijen die deze vereisten al naleven of gunstiger bepalingen hebben, moeten geen verdere maatregelen nemen. De uitvoering van het verdrag wordt gecontroleerd door de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO). Wegens het gebrek aan rechtstreekse werking, kunnen burgers geen rechten uit het Verdrag putten die zij kunnen laten gelden voor de nationale rechtbanken. Het Belgisch recht voldoet volledig aan de vereisten die het Verdrag oplegt, aangezien artikel 15 van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten werd aangevuld door artikel 396 van de programmawet van 22 december 2003 met een bepaling die erin voorziet dat aan de inschrijver die onrechtmatig werd geweerd op basis van een daad van corruptie, recht heeft op een supplementaire vergoeding met het oog op de volledige vergoeding van de schade.