02 jun 2006 16:13

Verdrag over het Europkorps

Goedkeuring van het Verdrag over het Eurokorps en de rechtspositie van zijn hoofdkwartier

Goedkeuring van het Verdrag over het Eurokorps en de rechtspositie van zijn hoofdkwartier

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn hoofdkwartier, tussen Frankrijk, Duitsland, België, Spanje en het Groot-Hertogdom Luxemburg ondertekend te Brussel op 22 november 2004. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. Het Eurokorps werd in 1992 opgericht op initiatief van Frankrijk en Duitsland. België trad toe in 1993, Spanje in 1994 en Luxemburg in 1996. Het is operationeel sinds november 1995. Het Eurokorps is een multinationaal legerkorps. Zijn Hoofdkwartier kan ingezet worden met een mandaat van de Verenigde Naties of de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het kan met opdrachten worden belast in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie of de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en ook op basis van een gemeenschappelijke beslissing van de lidstaten van het Eurokorps. Naast zijn opdracht om deel te nemen aan de gemeenschappelijke verdediging, staat het Eurokorps in voor humanitaire en evacuatieopdrachten, opdrachten inzake vredeshandhaving, het inzetten van gevechtstroepen voor crisisbeheersing en opdrachten om de vrede te herstellen. Sinds zijn oprichting nam het Eurokorps deel aan verschillende internationale opdrachten van crisisbeheer zoals SFOR (de Stabilisatiestrijdkracht in Bosnië) en KFOR (Strijdkracht in Kosovo). Het hoofdkwartier van het Eurokorps voerde ook van augustus 2004 tot februari 2005 het bevel over de ISAF (International Stabilisation and Assistance Force in Afghanistan). Het Verdrag werd ondertekend op 22 november 2004 en heeft als doel de grondbeginselen van zijn opdrachten, organisatiewijze en werkwijze te bepalen. Daarnaast bepaalt het Verdrag de interne rechtspositie van het Hoofdkwartier van het Eurokorps. Dat betekent dat het Hoofdkwartier bevoegd is om overeenkomsten te sluiten, bezittingen te verwerven en te vervreemden. Die rechtsbevoegdheid wordt uitgeoefend door de bevelvoerende Generaal van het Eurokorps. Het Verdrag vormt een geheel van schikkingen waardoor het Eurokorps zijn opdrachten efficiënt kan vervullen.