13 okt 2006 17:00

Verdrag tussen België en Albanië over politiesamenwerking

Goedkeuring van het verdrag tussen België en Albanië over politiesamenwerking

Goedkeuring van het verdrag tussen België en Albanië over politiesamenwerking

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, waarmee hij instemt met het verdrag tussen de regeringen van België en Albanië over de politiesamenwerking. Dat verdrag ondertekenden de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie en hun Albanese collega van Openbare Orde op 22 maart 2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht legde het voorontwerp aan de ministerraad voor. De bestaande samenwerkingsverbanden tussen de Europese Unie en derde landen binnen de derde pijler (Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken) bleken onvoldoende te zijn om de georganiseerde misdaad efficiënt te bestrijden. Daarom besliste de regering om een specifiekere en bredere samenwerking met een aantal landen te plannen die het statuut hebben van potentieel kandidaat-lidstaat van de Europese Unie en die sedert 2004 een Partnerschap met de Europese Unie hebben. Door dit verdrag te sluiten geven beide landen te kennen, dat ze de politiesamenwerking wensen te bevorderen en het optreden tegen de georganiseerde misdaad willen coördineren. Het Verdrag zal de samenwerking met de politiediensten in Albanië institutionaliseren. Het centraliseert de bilaterale samenwerking, door in elk land een overheid of een dienst aan te duiden die de verzoeken tot samenwerking zal ontvangen en de antwoorden doorsturen. Door aan de samenwerking een wettelijke basis te geven, kunnen beide regeringen de risico's die verbonden zijn aan de rechtstreekse contacten tussen de verschillende partners aanzienlijk verkleinen. Het verdrag preciseert de verschillende gebieden waarop ze kunnen samenwerken, de middelen van de samenwerking en de praktische formaliteiten die ze bij het behandelen van een vraag tot samenwerking moeten respecteren. Concreet bestaat de samenwerking uit de uitwisseling van gegevens over het hele terrein van de georganiseerde criminaliteit: haar structuren, personen, feiten, normen en verbanden. De bijstand bij de bestrijding van belangrijke misdaden en wanbedrijven van de georganiseerde criminaliteit maakt deel uit van de operationele samenwerking: materieel geven of de voorbereiding van politietechnieken ondersteunen. Ook de voorbereiding van de uitvoering van verzoeken tot rechtshulp in strafzaken behoort tot de samenwerking.