12 mrt 2015 11:47

Verdrag tussen België en Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad een ontwerp van wet houdende instemming met het verdrag* tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen goedgekeurd.

Het verdrag strekt ertoe de overbrenging van gevonniste personen tussen België en Kosovo te vergemakkelijken. Beide landen verbinden zich ertoe op dat vlak samen te werken om de resocialisatie van gedetineerden te bevorderen en de verschillende vormen van de samenwerking evenals de in acht te nemen formaliteiten in het kader van een overbrengingsprocedure nader te bepalen.

Met dit verdrag kunnen in Kosovo veroordeelde Belgische burgers beter worden opgevangen en krijgen zij meer reclasseringsmogelijkheden dan wanneer de volledige straf in het buitenland wordt uitgezeten.

Door middel van de bekrachtiging van dit verdrag levert ons land een bijdrage tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met staten die geen lid zijn van de Europese Unie of van de Raad van Europa en worden de goede betrekkingen tussen ons land en de Republiek Kosovo voortgezet. Het is bijgevolg raadzaam over te gaan tot ratificatie van dit bilateraal instrument dat overeenstemt met de wensen van ons land.

* ondertekend te Brussel op 18 juni 2010