07 feb 2014 19:12

Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid*.

Het verdrag biedt garanties om de risico's op staatloosheid te beperken en te voorkomen. Ze bevat een aantal maatregelen die de verdragsluitende landen moeten treffen om in bepaalde gevallen hun staatsburgerschap toe te kennen of deze in andere gevallen niet te ontnemen. De voornaamste maatregel houdt in dat elke verdragsluitende staat zijn staatsburgerschap dient toe te kennen aan een persoon geboren op zijn grondgebied en die anders staatsloos zou zijn. 

De instemming met het verdrag illustreert de wens van België om zich in te zetten voor de Rechten van de Mens zoals het recht op staatsburgerschap.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* New York, 30 augustus 1961.

voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York, op 30 augustus 1961