26 apr 2024 17:37

Verduidelijking toepassingsgebied flexi-jobs: begrafenissector en binnenscheepvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het toepassingsgebied van flexi-jobs verduidelijkt voor wat betreft de begrafenissector en de binnenscheepvaart.

De begrafenissector wordt uitgesloten, met uitzondering van de werknemers die onder de regeling voor gelegenheidsarbeid vallen, bijgevolg de werknemers die:

  • taken als bode verrichten, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/of bij de koffietafel helpen
  • de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie)wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de (ceremonie)wagen besturen en net houden
  • rouwdrukwerk klaarmaken voor verzending: plooien, in omslagen steken
  • kleine werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren, zoals accessoires plaatsen of wegnemen
  • kleine, niet-regelmatige onderhoudswerkzaamheden in en aan gebouwen in functie van bezoeken en ceremonies uitvoeren

Het toepassingsgebied wordt daarnaast uitgebreid tot het paritair comité voor de Binnenscheepvaart (PC 139).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het beheerscomité van de RSZ en aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2024 tot uitvoering van artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, met betrekking tot het toepassingsgebied van de flexi-jobs