09 dec 2022 16:44

Vereenvoudigde procedure voor aanwervingen Asiel en Migratie

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mogelijk maakt om op korte termijn personeel aan te werven volgens een vereenvoudigde procedure.

Gelet op de nood om snel bijkomend personeel te kunnen aanwerven bij asiel- en migratie, keurde de ministerraad op 10 juni het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten (Asiel en Migratie) goed.

De snellere aanwerving van deze personeelsleden stelt de asielinstanties in staat om sneller beslissingen af te leveren en bijgevolg de druk op het opvangnetwerk te verlichten. Concreet betekent dit dat de selecties lokaal georganiseerd kunnen worden zonder dat de klassieke Selor-procedure doorlopen wordt. Dit zorgt voor een aanzienlijk snellere procedure.

Het KB treedt buiten werking op 31 december. Om op heel korte termijn voldoende personeel te kunnen aanwerven, wordt voorgesteld om profielen voor nog vijf functies bij het CGVS en DVZ tot eind juni 2023 contractueel aan te werven volgens dezelfde vereenvoudigde procedure. De maatregel voorzien in het koninklijk besluit van 14 juli 2022 wordt dus voor 6 maanden verlengd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.