09 jun 2023 17:42

Vereenvoudigde procedure voor aanwervingen Asiel en Migratie

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregel om op korte termijn personeel aan te werven volgens een vereenvoudigde procedure verlengt tot 30 september.

Gelet op de nood om snel bijkomend personeel te kunnen aanwerven bij asiel- en migratie, keurde de ministerraad op 10 juni 2022 het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten (Asiel en Migratie) goed.

De snellere aanwerving van deze personeelsleden stelt de asielinstanties in staat om sneller beslissingen af te leveren en bijgevolg de druk op het opvangnetwerk te verlichten. Concreet betekent dit dat de selecties lokaal georganiseerd kunnen worden zonder dat de klassieke Selor-procedure doorlopen wordt. Dit zorgt voor een aanzienlijk snellere procedure.

Het KB trad in eerste instantie buiten werking op 31 december 2022 maar werd voor sommige functies bij het CGVS en DVZ tot eind juni 2023 verlengd. De maatregel wordt nu voor een tweede keer verlengd tot 30 september 2023.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.