03 apr 2009 11:53

Vereenvoudiging banenplannen

Meer structurele verminderingen van sociale bijdragen

Meer structurele verminderingen van sociale bijdragen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goedgekeurd over de vereenvoudiging van de banenplannen. De bedoeling is om het aantal doelgroepen van de banenplannen te verminderen ten voordele van een versterking van de vermindering van sociale bijdragen. 

In België bestaan er heel wat maatregelen om mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt meer kansen op werk te bieden. De maatregelen bestaan uit verminderingen van sociale bijdragen, activering van werkloosheidsuitkeringen en banenplannen voor doelgroepen. Om al die maatregelen op elkaar af te stemmen voorzag het regeerakkoord in een vereenvoudiging. De sociale partners hebben die in het kader van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 uitgewerkt.

Het voorontwerp van wet voorziet op termijn in een opheffing van verminderingen van sociale bijdragen voor bepaalde doelroepen. De middelen die zo vrijkomen worden dan aangewend om de structurele vermindering van de sociale bijdragen te financieren, en meer bepaald die voor lage lonen. Economische studies hebben aangetoond dat die vermindering doeltreffender is voor de tewerkstelling. 

Het voorontwerp voorziet eveneens in een overgangsperiode, die zal toelaten dat de werknemers die zich reeds in het dispositief bevinden hun voordelen kunnen behouden. De modalitieten van de operatie voor de vereenvoudiging zullen worden bepaald door een koninklijk besluit waarover de ministerraad zal beraadslagen en waarvan de datum van inwerkingtreding op ten laatste 1 januari 2010 zal worden vastgelegd.