20 mrt 2003 12:00

Vereenvoudiging van de administratieve processen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed. Het eerste ontwerp voert een elektronisch systeem van notificaties in tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen. Het tweede ontwerp (*) heeft betrekking op het Wetboek van inkomstenbelasting 1992.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed. Het eerste ontwerp voert een elektronisch systeem van notificaties in tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen. Het tweede ontwerp (*) heeft betrekking op het Wetboek van inkomstenbelasting 1992.

De bedoelde procedure is deze waaraan de notarissen zijn gehouden, evenals andere bevoegde personen, zoals burgemeesters, provinciegouverneurs of leden van de aankoopcomités van gebouwen, wanneer zij gevorderd worden om een akte te legaliseren die de vervreemding of de hypothecaire bestemming van een onroerend goed betreft. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte zijn deze inderdaad gehouden aan zeer strikte formaliteiten betreffende de kennisgeving bij de bevoegde ontvanger(s) van de belastingen, en dit op straffe van persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden tot het betalen van de niet-ingevorderde belastingen en bijbehoren die konden aanleiding geven tot een hypothecaire inschrijving. (*) tot wijziging van het artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992.