20 mrt 2003 12:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 maart 2003

De Ministerraad vergaderde op donderdag 20 maart 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op donderdag 20 maart 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst bevestigd dat over de verklaring, die hij, in naam van de regering, over Irak heeft gedaan, deze donderdagnamiddag zal gedebatteerd worden. De antwoorden die aan de Volksvertegenwoordigers zullen gegeven worden, werden voorbereid in Kernkabinet. De Ministerraad heeft daarnaast ook het ontwerp van verklaring tot grondwetsherziening goedgekeurd. Onder de 61 voorstellen tot wijziging vinden we volgende themas terug: de hervorming van het tweekamerstelsel zoals afgesproken in het akkoord Politieke vernieuwing van 26 april 2002, de mogelijkheid om de in de grondwet voorgeschreven termijnen van bijeenkomst en ontbinding van Kamer en Senaat te herzien. Een derde item gaat over de versterking van de democratie, de andere op de versterking van het toezicht op het bestuur, de mogelijkheid om de autonomie toe te kennen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en om in de Grondwet de term Raad te wijzigen in Parlement, en de mogelijkheid om de procedure tot herziening van de Grondwet te wijzigen. Daarbij komen nog 15 voorstellen overgenomen uit de Verklaring tot grondwetsherziening van 1999 (waaronder de uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen of de afwijkingen op de integrale voorlezing van vonnissen voor de rechter). Tenslotte moeten 13 nieuwe voorstellen de grondwettelijke verankering van de afschaffing van de doodstraf en de uitbreiding van de rechten van het kind mogelijk maken. Het ontwerp wordt ingediend bij Kamer en Senaat. Het komt terug voor op de Ministerraad van vrijdag 4 april en zal, zodra ondertekend door het Staatshoofd, gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2003. De Kamers worden dan van rechtswege ontbonden. (persbericht 12) De Ministerraad keurde daarnaast ook het volgende goed: - strategienota's inzake Belgische ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 1) - een maatregel waarbij administratieve boetes worden ingevoerd voor het niet-neerleggen of laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen van vennootschappen. (persbericht 2) - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). (persbericht 4) - twee ontwerpen van koninklijk besluit. Het eerste ontwerp voert een elektronisch systeem van notificaties in tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen. Het tweede ontwerp heeft betrekking op het Wetboek van inkomstenbelasting 1992. (persbericht 8) - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen. (persbericht 9)