28 nov 2013 16:26

Vereenvoudiging van de bepalingen voor het rijkspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen met betrekking tot het statuut van het rijkspersoneel vereenvoudigt. 

Het ontwerp voorziet in de eerste plaats de overdracht van de bevoegdheid voor de publicatie van vacante betrekkingen ook aan de voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde (naast de minister). Vacante betrekkingen kunnen via elektronische weg worden verstuurd, met bericht van ontvangst. 

Het personeelsjaarboek van het rijkspersoneel zal enkel nog in elektronische vorm bestaan. 

De ambtenaar die niet akkoord gaat met het saldo van ziekteverlofdagen dat hem werd meegedeeld, kan bij de directeur Personeel en Organisatie zijn gemachtigde een gemotiveerd bezwaar indienen. 

Het ontwerp voorziet tot slot de vervanging van de maandelijkse staat van de per fiets afgelegde verplaatsingen door een zesmaandelijkse staat. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het syndicaal overleg en aan het advies van de Raad van State.