31 aug 2018 17:57

Vereenvoudiging van de procedure van het op de markt brengen en het gebruik van biociden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Dit ontwerp beoogt de vervanging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Dit heeft als doel een vereenvoudiging van de procedure voor het op de markt brengen van biociden in België tijdens de overgangsperiode naar de Europese procedure.

De huidige criteria voor het op de markt brengen van een product blijven behouden. Een product moet werkzaam zijn en veilig voor mens en milieu. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt echter bij de aanvrager gelegd en de evaluatie beperkt zich tot het vaststellen van de indeling en etikettering en tot de evaluatie van de werkzaamheid in beperkte gevallen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het product niet beantwoordt aan de vereiste criteria, wordt het product onderworpen aan een volledige evaluatie. De aanvrager heeft steeds het recht bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing alsook tegen de uitkomst van de evaluatie. De nodige overgangsmaatregelen worden voorzien.

De voordelen van deze vereenvoudiging zijn de volgende:

  • er is sprake van eén enkele procedure onafhankelijk van de productsoort wat leidt tot eenduidigheid, transparantie en tot gelijkheid van behandeling
  • de behandelingstermijn is korter: 40 werkdagen bij een volledig dossier in plaats van 90 of 180 werkdagen in geval van respectievelijk notificatie of toelating, waardoor producten sneller op de markt worden gebracht
  • het aanvraagdossier wordt vereenvoudigd: bij de aanvraag tot registratie moet een beperkt aantal gegevens worden ingediend
  • de geldigheidsduur is langer: een registratie blijft geldig tot goedkeuring van de werkzame stof en moet dus niet meer om de tien jaar worden hernieuwd
  • de werklast voor de dienst Biociden vermindert, waardoor deze zich meer en beter kan focussen op de taken opgelegd door de Europese wetgeving en zijn expertise kan verbeteren

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.