19 apr 2024 20:19

Vereenvoudiging van de procedure voor de verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een vereenvoudiging van de procedure voor de verbintenis tot tenlasteneming en een vereenvoudigd document voor Unieburgers in seizoenarbeid of met een korte studie.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de verbintenis tot tenlasteneming bij kort verblijf, burgers van de Unie in seizoenarbeid of EU-studenten in mobiliteit.

De eerste wijziging betreft het verkorten van de procedure voor het goedkeuren of weigeren van een verbintenis tot tenlasteneming door de minister in het kader van het kort verblijf. Op dit moment moeten de originele documenten nog per post worden uitgewisseld tussen de gemeente en de Dienst Vreemdelingenzaken, terwijl een eenvoudige mailuitwisseling kan volstaan. Deze wijziging moet een snellere en veiligere afhandeling van deze verbintenissen tot tenlasteneming mogelijk maken.

De tweede wijziging betreft de seizoenarbeiders en de studenten. Voor Unieburgers die tijdelijk in België verblijven als seizoenarbeider of als student in het kader van een EU- of multilateraal  programma met mobiliteitsmaatregelen of in het kader van een overeenkomst tussen twee of meer instellingen voor hoger onderwijs voor een welbepaalde periode, wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure en de afgifte van een kosteloos document.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de verbintenis tot tenlasteneming bij kort verblijf, de Unieburger in seizoenarbeid of studie en de correctie van bijlagen