05 jul 2013 15:35

Vereenvoudiging van de registratie op bouwwerven

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez een voorontwerp van wet goed dat toelaat om de elektronische registratie van aanwezigheden op bouwwerven nog dit jaar op te starten. Hiermee wil de regering een administratieve vereenvoudiging, een versterking van de strijd tegen de sociale dumping en een verlaging van de loonlasten bereiken.

Het principe van de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven werd al bekrachtigd door de wet van 27 december 2012. Dit ontwerp zorgt nu voor de vereenvoudiging en harmonisatie van de bestaande aangifteverplichtingen bij de RSZ, de Controle Welzijn op het werk en het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf. De registratieverplichting zal gelden voor bouwwerven vanaf 800 000 euro (excl. BTW). De praktische uitwerking wordt intussen bekeken in nauw overleg met de sector.

Door de invoering van een controlesysteem in de bouw wordt de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie tussen werknemers en bedrijven opgevoerd. Zo wordt immers vermeden dat eerlijke aannemers in faling gaan omdat ze uit de markt worden geprijsd door malafide 'collega’s'. Hier wil de regering dan ook samen met de sector een einde aan maken.

Bij de begrotingscontrole van maart was afgesproken dat een deel van de meeropbrengst die zo’n controlesysteem genereert voor de overheid, naar de sector terugvloeien. De lastenverlaging die hiertegenover staat, moet de sector extra steun geven en bonafide ondernemingen aanmoedigen.
voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en de aanwezigheidsregistratie