25 mrt 2016 15:00

Vereenvoudiging van het administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel wijzigt.

Het ontwerp werd voor syndicale onderhandeling goedgekeurd bij het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.

De wijzigingen die aan het administratief en geldelijk statuut zijn aangebracht, kunnen in vier grote thema’s worden ingedeeld:

Uitbreiding van de verantwoordelijkheden van de leidend ambtenaren
Bepaalde bevoegdheden die door de minister worden uitgeoefend, worden overgedragen aan de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde. De leidend ambtenaar of zijn gemachtigde is voortaan als enige bevoegd voor de volgende zaken:

  • aan de minister een afwijking van de diplomavoorwaarde vragen voor de houders van generieke attesten en de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten bepalen
  • de ambtenaren aanstellen voor tijdelijke hogere ambten, de aanstellingen verlengen en het ontslag van  stagiairs uitspreken
  • afwijken van de regel volgens dewelke de diensten van eenzelfde gemeente eenzelfde administratieve standplaats vormen, een speciale toelating verlenen als het personeelslid verplaatsingen binnen de agglomeratie van de administratieve standplaats in rekening brengt en de administratieve standplaats bepalen als die niet samenvalt met de plaats waar de centrale administratie of de buitendienst is gevestigd
  • zodra de disponibiliteit van de ambtenaar een jaar bereikt, beslissen of de betrekking waarvan hij titularis was als vacant moet worden beschouwd, bepalen welke functies moeten worden uitgesloten van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid, van de loopbaanonderbreking en van de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden

Het ontwerp voorziet ook in de overdracht van de bevoegdheid van de Koning naar de minister voor de classificatie van de functies in niveau A.

Regels inzake de mobiliteit van het rijkspersoneel in hun eigen administratie

  • de overheid zal in bepaalde omstandigheden een ambtenaar naar een andere administratieve
    standplaats kunnen overplaatsen
  • de stafdiensten P&O krijgen meer flexibiliteit bij de organisatie van de vrijwillige mutaties
  • de administratieve standplaats van een ambtenaar is, in de buitendiensten, niet meer verplicht beperkt tot een enkele gemeente
  • de procedure voor de verandering van graad is vereenvoudigd

Vereenvoudiging van de procedure voor de bevordering tot niveau A

Het vacaturebericht kan voortaan per e-mail worden bezorgd, alsook de sollicitatie van de ambtenaar en het voorstel van rangschikking dat voor elke vacante betrekking wordt opgesteld.

Diplomavoorwaarde voor de contractuele personeelsleden
Voortaan bestaat de mogelijkheid om voor de indienstneming van contractuele personeelsleden af te wijken van de diplomavoorwaarde in geval van schaarste op de arbeidsmarkt, zoals dat al gebeurt voor de aanwerving van statutaire ambtenaren.

Het ontwerp brengt ook een reeks andere kleine vereenvoudigingen aan alsook preciseringen en technische correcties aan de nieuwe geldelijke loopbaan die op 1 januari 2014 in werking is getreden.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies naar de Raad van State voorgelegd.