17 feb 2017 15:53

Vereisten voor het markttoezicht op de uitrusting van recreatieve vaartuigen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot en staatssecretaris van Noordzee Philippe De Backer in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vereisten voor het markttoezicht op de uitrusting van recreatieve vaartuigen.

Het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit beoogt de omzetting van de Europese Richtlijn*. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State, die de federale bevoegdheid bevestigd heeft. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.

*Richtlijn 2013/53/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters