18 dec 2021 10:28

Verenigingswerk: amendementen op de bepalingen van het arbeidsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne twee ontwerpamendementen goed op het wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen met betrekking tot artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De twee ontwerpamendementen voorzien in de volgende uitzonderingen op de normale arbeidsrechtregels voor werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van artikel 17, § 1, eerste lid, 1° en 3° tot en met 7°:

  • geen recht op gewaarborgd loon voor een arbeidsongeschiktheid ingevolge een ziekte of ongeval van gemeen recht, behoudens indien dit wordt voorzien door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst
  • geen recht op de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten inzake het recht op opleiding en deze die loontoeslagen voorzien voor avond-, nacht- en zondagsarbeid
  • geen recht op opleiding in het kader van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk inzake de opleidingsrekening en de regeling inzake het recht op opleiding indien er, qua opleidingsregeling in de betrokken sector, geen collectieve arbeidsovereenkomsten werden afgesloten
  • geen toepassing van de reglementering inzake de sociale documenten
  • afwijkende opzeggingstermijnen

Het tweede ontwerpamendement voorziet ook in een specifieke regeling voor personen die arbeidsongeschikt worden en al voordien verbonden waren met een overeenkomst in het kader van artikel 17.

De ontwerpamendementen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Ontwerpen van amendement (Specifieke regeling & Arbeidsongeschiktheid)