19 jul 2013 22:19

Vergelijkend examen kinesitherapie definitief afgeschaft

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen opheft.

De problematiek van het examen kinesitherapie stond op de dagorde van de Minsterraad deze morgen. In een notendop:

  • het gaat over 200 Franstalige kinesitherapeuten die vandaag slechts over een voorlopig RIZIV-nummer beschikken om de kinesitherapie als zelfstandige uit te oefenen aangezien ze in 2011 en 2012 niet geselecteerd werden voor de vergelijkende examens
  • het betreft ook de studenten die hun studies kinesitherapie hebben afgerond of in september zullen afronden
  • het betreft verder het vergelijkend examen kinesitherapie dat in oktober wordt georganiseerd, wanneer het aantal kandidaten voor een RIZIV-nummer de toegelaten quota zullen overschrijden.

De regering besliste in juni 2012 voor alle kinesitherapeuten een algemene verlenging van de voorlopige RIZIV-nummers toe te kennen, om de kinesitherapeuten die zich soms al sinds juni 2010 als zelfstandige hebben gevestigd de kans te bieden hun activiteit met de nodige sereniteit te beoefenen. Dit zou gelden tot de definitieve afschaffing van het vergelijkende examen, in overeenkomst met het regeerakkoord en volgens de voorwaarden van de Planningscommissie.

Om deze situatie te regelen, heeft de ministerraad volgende matregelen genomen:

  1. het vergelijkend examen kinesitherapie wordt in zijn huidige vorm opgeheven: het examen 2013 zal dus niet plaatsvinden en alle in 2013 gediplomeerde kine’s zullen een definitief RIZIV-nummer krijgen, waarmee ze hun zelfstandige activiteit kunnen opstarten
  2. de 200 kine’s die vandaag over een voorlopig nummer beschikken, krijgen een definitief RIZIV-nummer toegekend, waarmee ze hun zelfstandige activiteit verder kunnen zetten.

Er is dus eindelijk een definitieve regeling voor alle kinesitherapeuten die zich in onzekerheid bevonden over de voorzetting of opstart van hun zelfstandige activiteit. In haar advies van 1 juli laatstleden meent de Planningscommissie dat het vergelijkend examen in zijn huidige vorm afgeschaft moet worden en door een ander systeem vervangen moet worden, om andere richtingen waarin er vraag is naar kinesitherapeuten, met name de geriatrie, te bevorderen.

Binnen de volgende maanden zal de ministerraad op basis van de toekomstige aanbevelingen van de Commissie een alternatief voorstel aannemen om het aanbod kinesitherapeuten te plannen. Dat zal de richtingen waarin een reële vraag naar kinesitherapeuten bestaat, beter bevorderen.
 

ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen