08 jul 2005 17:00

Vergelijkende aanwervingsselectie

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de vergelijkende aanwervingsselectie goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de vergelijkende aanwervingsselectie goedgekeurd.

Zoals hij er zich bij de voorstelling van het actieplan diversiteit in het Federaal Openbaar Ambt toe heeft verbonden, wil Christian DUPONT van de administratie een modelwerkgever op het vlak van diversiteit maken. Wat betreft de aanwerving van personen met een handicap, is nu geweten dat de federale administratie helemaal niet voldoet aan haar verplichtingen: hoewel een Europese richtlijn voorziet in een quotum van 2%, bedraagt dit quotum in België 0,8% van het overheidspersoneel, hetzij 463 personen. Daarom heeft het door de Minister voorbereide ontwerp van koninklijk besluit tot doel de aanwerving van personen met een handicap binnen de federale administratie in de hand te werken. De tekst voorziet immers in twee mogelijkheden voor personen met een handicap, in het kader van de aanwervingsexamens: - de personen die dit wensen, kunnen het examen afleggen en, indien zij slagen, opgenomen worden in een aparte lijst van laureaten: deze lijst zal een onbeperkte reserve zijn en zal op termijn de aanwerving van personen met een handicap mogelijk maken; - de personen die niet wensen aangeworven te worden op basis van een quotum, kunnen ervoor kiezen aangeworven te worden volgens de normale volgorde van het klassement. In het kader van het aanwervingsexamen in niveau C, dat zal worden gelanceerd in de loop van het laatste trimester van 2005, zal eveneens een informatiecampagne worden gevoerd om de personen met een handicap aan te moedigen zich kandidaat te stellen. Een efficiënt en realistisch beleid inzake diversiteit moet absoluut stilstaan bij de vaststelling dat niet iedereen dezelfde kansen geniet om toegang te hebben tot een baan. Men moet deze gelijkheid voor iedereen waarborgen, in een eerste fase via quota als het moet. De personen met een handicap hebben steeds de keuze om deze maatregelen al dan niet te genieten. Het ontwerp van koninklijk besluit zal voor vakbondsonderhandeling worden voorgelegd binnen het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, vooraleer voor advies te worden voorgelegd aan de Raad van State.