19 dec 2020 06:48

Vergoeding gedetacheerde personeelsleden van BELSPO

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, een ontwerp van ministerieel besluit goed, gebaseerd op de artikelen 97 tot 100 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Het ontwerp heeft tot doel een forfaitaire vergoeding toe te kennen aan de personeelsleden van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) die gedetacheerd zijn bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen.