02 apr 2021 17:41

Vergroting van de transparantie en toegankelijkheid wat betreft de gegevens van de burgers

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris belast met Privacy, Mathieu Michel, akkoord met het voorstel om het vertrouwen van de burgers in de verwerking van gegevens door overheidsinstanties te versterken door hun gegevens transparanter en toegankelijker te maken. 

De regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en inzake de datastromen georganiseerd door overheidsinstanties is versnipperd en een globale en coherente visie hieromtrent ontbreekt. 

In dit kader draagt de ministerraad het volgende op: 

  • elk lid van de regering dient de registers van de verwerkingsactiviteiten verricht door de instellingen die vallen onder de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale staat en door de openbare instellingen van sociale zekerheid tegen 15 april aanstaande aan de FOD BOSA te bezorgen
  • de FOD BOSA dient een register en een kasaster van persoonsgegevens op te stellen waarin voor elke verwerking de essentiële elementen worden opgenomen
  • de FOD BOSA dient een centraal register van authentieke bronnen op te stellen van de authentieke bronnen die ontsloten worden via de federale dienstenintegrator alsook een beschrijving van de uit deze bronnen verzamelde gegevenselementen