24 jan 2006 13:02

Verhofstadt betreurt houding Duitsland inzake BTW-tarief horeca

Eerste Minister Guy Verhofstadt betreurt de houding van de Duitsland waardoor de Ecofinraad vandaag geen beslising kan nemen voor een verlaagd tarief voor de horecasector.

Eerste Minister Guy Verhofstadt betreurt de houding van de Duitsland waardoor de Ecofinraad vandaag geen beslising kan nemen voor een verlaagd tarief voor de horecasector.

België heeft, samen met Frankrijk, sinds 1999 op elke ECOFIN-Raad die verlaging formeel gevraagd. Nog tijdens zijn laatste onderhoud met Bondskanselier Merkel heeft de Premier aangedrongen op een herziening van de houding van de Duitse regering. De Premier wijst erop dat de regering de beslissing van de EU niet heeft afgewacht om reeds maatregelen te nemen ter ondersteuning van de horeca. Zo heeft de regering in uitvoering van de ministerraad van Gembloers de aftrek van restaurantkosten verhoogd in twee fasen tot 69%. De regering is bereid de aftrek nog verder te verhogen mits het afsluiten van een convenant met de sector. Daarnaast zorgde de regering voor een voordelige regeling voor de zogenaamde piekextra's in de horeca. De werkgevers kunnen hierdoor op een uiterst flexibele manier, zonder administratieve rompslomp en aan een voordelig RSZ-tarief deze gelegenheidswerknemers inzetten. Het systeem is ook financiëel voordelig voor de werknemers. Deze maatregel ontmoedigt het zwartwerk in de horeca en verbetert de sociale bescherming van de betrokken werknemers. Sectorspecifieke maatregelen, zoals ondermeer de oppositie bepleit, zijn niet alleen betwistbaar vanuit Europees oogpunt, bovendien gaat het hier om investeringssteun waarvoor niet de federale, maar de gewestregeringen, bevoegd zijn.