16 jul 2021 17:54

Verhoging van de inhaalpremie aan invalide gerechtigden - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verhoging van de inhaalpremie die aan sommige invalide gerechtigden wordt toegekend. 

In het kader van de maatregelen inzake welvaartsvastheid in de sector van de uitkeringsverzekering voor werknemers, beoogt het ontwerp, na het advies van de Raad van State, het bedrag van de inhaalpremie te verhogen die aan sommige invalide gerechtigden in de uitkeringsverzekering voor werknemers wordt toegekend, vanaf 1 mei 2021. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Inhaalpremie)