02 sep 2022 15:12

Verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om de kilometervergoeding te verhogen voor federale ambtenaren.

Omwille van de sterke stijging van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor personen die hun eigen wagen hiervoor nodig hebben reeds verhoogd tot 0,4020 euro voor de periode maart – juni 2022 in plaats van te wachten op de jaarlijkse aanpassing op 1 juli 2022.

Een tweede wijziging is de periodiciteit van de aanpassing van het bedrag, die op dit moment jaarlijks op 1 juli gebeurt. Dit verloopt voortaan per kwartaal om sneller in te spelen op fluctuaties van de brandstofprijzen.

Deze maatregel wordt retroactief ingevoerd voor de periode maart 2022 – juni 2022.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de vakbonden voor onderhandeling in Comité B en zal daarna ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt