24 dec 2021 09:15

Verhoging van de maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers in 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed met tot doel om de maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding te verhogen voor vrijwilligers die in 2022 actief zijn in de zorgsector, inclusief de vaccinatiecentra.

De vaccinatiecampagne werd verlengd tot in het voorjaar van 2022 om een extra dosis van de vaccins toe te dienen aan alle burgers die reeds volledig gevaccineerd zijn en de vaccinatiecentra verkiezen om beroep te doen op vrijwilligers die sinds het begin van deze campagne betrokken waren. Bijgevolg zal er ook in 2022 meer beroep worden gedaan op hen dan oorspronkelijk voorzien. Bovendien is er momenteel in ons land een zware vierde golf van de pandemie. De zorgsector zal dus ook in 2022 met veel extra werk worden geconfronteerd. De inzet van vrijwilligers is en blijft dus een belangrijk instrument om aan deze toename het hoofd te kunnen bieden.

Aangezien de zorgsector en de vaccinatiecentra ervoor kiezen een beroep te doen op vrijwilligers die reeds bij hen actief zijn, opgeleid zijn en zich de bestaande procedures eigen hebben gemaakt, bestaat het risico dat deze vrijwilligers ook in 2022 relatief snel het jaarlijkse maximumbedrag zullen bereiken dat in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers is vastgesteld. Daarom wordt de maximale jaarlijkse onkostenvergoeding voor 2022 verhoogd van 1.416,16 euro naar 2.600,90 euro. Vrijwilligers die de maximale dagvergoeding van 35,41 euro ontvangen, kunnen zo tot 74 dagen in plaats van 40 dagen actief zijn.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.