22 jun 2018 16:30

Verhoging van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2018 het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen verhoogt.

De ministerraad van 8 december 2017 legde het globaal budget voor het jaar 2018 vast. Het globaal budget wordt nu verhoogd om rekening te houden met de nieuwe indexhypothese. Het budget voor de ziekenhuizen bedraagt voor 2018 bijgevolg 7.801.594.869 euro. Dit globaal budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende één jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2018, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen