17 jun 2022 16:15

Verhoging van het interventieplafond van het FSO

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO).

Het ontwerp van koninklijk besluit is erop gericht om

  • het algemene interventieplafond van het FSO te verhogen en om specifieke plafonds te schrappen
  • een harmonisering door te voeren door de referteperiode voor de toekenning van de toelage voor zowel arbeiders als bedienden vast te leggen op 18 maanden

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.