05 sep 2021 19:07

Verhoging van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers.

In het kader van de maatregelen inzake welvaartsvastheid in de sector van de uitkeringsverzekering voor mijnwerkers, beoogt het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, de verschillende bedragen van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers met 2,5 % te verhogen, vanaf 1 juli 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers