19 jul 2013 22:19

Verhoging van het leefloon met 2%

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basisbedragen van het leefloon vanaf 1 september 2013 met 2% verhoogt. 

Het ontwerp voert de wet van 23 december 2005 uit betreffende het generatiepact en past het advies toe van de sociale partners wat betreft de welvaartsaanpassing van de sociale bijstandsuitkeringen voor de periode 2013-2014.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon