28 okt 2022 17:53

Verhoging van het plafond van het aantal uren studentenarbeid per jaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot het verhogen van het plafond voor studentenarbeid, in uitvoering van de meerjarenbegroting 2023-2024.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt het quotum van 475 uren op te trekken tot 600 uren voor 2023 en 2024. Het ontwerp voorziet er ook in dat de verhoging wordt geëvalueerd in 2024.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders