30 okt 2015 14:35

Verhoogde fiscale aftrek voor digitale investeringen KMO's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Wetboek van de inkomstenbelastingen wijzigt wat de investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft.

Het ontwerp heeft tot doel om een toename van investeringen van KMO's te ondersteunen in de domeinen van digitalisering van commerciële transacties en cybersecurity. Kleine Belgische ondernemingen realiseren slechts 2,4% van hun omzet online, terwijl het Europese gemiddelde 6% bedraagt. In sommige landen realiseren kleine ondernemingen meer dan een kwart van hun omzet online. Het is dus primordiaal fiscale maatregelen te treffen die KMO's ertoe aanzetten te investeren in hun online aanwezigheid.

De programmawet van 10 augustus 2015 heeft de verhoogde investeringsaftrek uitgebreid tot digitale investeringen in de domeinen van de cybersecurity en de elektronische handel. Het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goedgekeurd, bepaalt welke verschillende categorieën van investeringen in aanmerking komen voor de investeringsaftrek voor digitale investeringen, net als de criteria die van toepassing zijn voor elk van deze investeringscategorieën.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd en zal nadien ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd.