11 dec 2003 16:00

Verkiezingen 2004

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet goed tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden. Tevens keurde de Ministerraad vier voorontwerpen van wet inzake de kieswetgeving (**).

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet goed tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden. Tevens keurde de Ministerraad vier voorontwerpen van wet inzake de kieswetgeving (**).

Het eerste voorontwerp van wet strekt ertoe de wet (***) betreffende de verkiezing van het Europees Parlement aan te passen naar aanleiding van de reductie tot 24 zetels van Europees volksvertegenwoordiger waarover België voor de zittingsperiode 2004-2009 zal beschikken. Deze wijziging van het aantal zetels is het gevolg van de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie. De vier laatste voorontwerpen beogen hoofdzakelijk : - voor de verkiezing van de drie Gewestraden, de kandidaten voorgedragen voor de opvolging opnieuw in te voeren ; - voor de verkiezing van de drie Gewestraden (****), de regels te integreren tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van deze Raden; - een drempel voor toelating tot de zetelverdeling in te voeren voor de verkiezing van de drie Gewestraden, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad; - de leeftijd tot 18 jaar te verlagen zowel om te kunnen verkozen worden als lid van een Gewestraad of van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap als om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering; - sommige tegenstrijdigheden tussen wettelijke normen te verhelpen en verschillende materiële vergissingen recht te zetten die het gevolg waren van de verstrengeling met de wetgeving ontstaan uit de Lambermontakkoorden; - het stembiljet voor de verkiezing van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad vast te stellen. (*) na advies van de Raad van State. Zie persbericht 15 van de 24 oktober 2003 en persbericht 7 van de 21 november 2003. (**) - een voorontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving; - een voorontwerp van gewone wet houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving; - een voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten; - een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 januari 2002 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en tot vaststelling van het stembiljet voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. (***) van de 23 maart 1989. (****) in de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 en 12 januari 1989 en in de wetten van 12 januari 1989 en 16 juli 1993.