06 okt 2017 16:21

Verlaagd btw-tarief voor producten voor intieme hygiënische bescherming en defibrillatoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed om het verlaagde btw-tarief van 6 procent toe te passen op producten voor intieme hygiënische bescherming en externe defibrillatoren.

Dit ontwerp van koninklijk besluit brengt het btw-tarief voor deze producten terug van 21 naar 6 procent in het kader van de Europese btw-richtlijn*. Bijlage III van deze richtlijn heeft immers als doel om bepaalde noodzakelijk geachte goederen goedkoper en dus toegankelijker te maken voor de eindconsument. 

Een prijsverlaging voor deze producten komt bovendien de publieke gezondheid ten goede en helpt het sociale zekerheidssysteem te ontlasten. Met deze maatregel volgt België het voorbeeld van andere Europese lidstaten waar al een lager btw-tarief geldt voor deze producten.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

*Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde producten bestemd voor de intieme hygiënische bescherming en de externe defibrillatoren betreft