20 jul 2021 20:06

Verlenging en uitbreiding van de crisismaatregel voor de 120 vrijwillige overuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt de crisismaatregel voor de 120 vrijwillige overuren te verlengen voor de essentiële sectoren en uit te breiden tot de niet-essentiële sectoren.

Het ontwerp strekt ertoe de crisismaatregel voor de 120 vrijwillige overuren te verlengen voor de essentiële sectoren en uit te breiden tot de niet-essentiële sectoren. De vrijwillige overuren, gevraagd op basis van het sociaal akkoord van 25 juni 2021, worden ‘relance-uren’ genoemd.

Voor 2021 worden van het loonbegrip in de sociale zekerheid uitgesloten:

  • de 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het vierde kwartaal van 2021 in de essentiële sectoren. Het gaat echter slechts om het saldo aan vrijwillige overuren. De bijkomende vrijwillige overuren die reeds in dit kader in 2021 werden gepresteerd, dienen immers in mindering worden gebracht op het contingent van extra vrijwillige overuren dat nog kan worden gepresteerd in 2021
  • de 120 vrijwillige overuren gepresteerd vanaf 1 juli 2021 in de niet-essentiële sectoren

Voor 2022 worden de 120 vrijwillige overuren gepresteerd tot en met 31 december 2022 in alle sectoren, zonder onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële sectoren, uitgesloten van het loonbegrip in de sociale zekerheid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders