03 jun 2022 17:01

Verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden.

De tijdelijke maatregelen bieden deze bedrijven de mogelijkheid om een voorbereidend akkoord aan te vragen, waardoor de schuldenaar een minnelijk akkoord of collectief akkoord kan voorbereiden en het akkoord van zijn schuldeisers kan bekomen. Dat akkoord, dat wordt afgesloten zonder opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging, met de hulp van een gerechtsmandataris beoogt een vereenvoudigde procedure van gerechtelijke reorganisatie te bereiken door een minnelijk akkoord of een collectief akkoord, wat op korte termijn leidt tot de homologatie van het herstelplan.

De huidige bepalingen gelden tot 17 juli 2022. In afwachting van de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden ze verlengd tot 31 december 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992