23 apr 2015 15:33

Verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit over de werking van de werkgeversgroeperingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verlenging beoogt van de geldigheidsduur van het koninklijk besluit dat de regels vastlegt voor de toelating om te functioneren als werkgeversgroepering.   

De wet van 12 augustus 2000 heeft het systeem van de werkgeversgroeperingen ingevoerd. Dat systeem laat werkgevers die zich in een werkgeversgroepering groeperen toe om hun behoeften aan arbeidskrachten te mutualiseren door werknemers onder elkaar te verdelen, gelet op hun zeer punctuele behoefte aan arbeidskrachten. 

De wet van 25 april 2014 heeft het systeem in die zin gewijzigd dat de werkgeversgroeperingen voortaan kunnen kiezen tussen de juridische vorm van economisch samenwerkingsverband en van vereniging zonder winstoogmerk. Bovendien kunnen de groeperingen voortaan werknemers aanwerven die niet noodzakelijk deel uitmaken van de doelgroep. De werknemers kunnen overigens eveneens aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of deeltijds.

Het koninklijk besluit van 8 juli 2014 heeft de nadere regels vastgesteld voor de toekenning van de toelating om te functioneren als werkgeversgroepering en heeft hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid laten in werking treden op 1 februari 2014. Dit koninklijk besluit heeft eveneens de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgevende bepalingen vastgesteld en heeft, rekening
houdend met het experimenteel karakter van deze bepalingen, de duur van de toepassing van de wet beperkt tot 1 juli 2015.

Overeenkomstig het advies van de Nationale Arbeidsraad beoogt het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goedgekeurd de verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot 1 juli 2016.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van  25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid