22 jun 2017 16:18

Verlenging van het contract van verschillende informatieveiligheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt de verlenging van het lopende contract voor verschillende informatieveiligheidsdiensten voor de federale overheid goed. 

De federale overheidsdiensten wensen hun beveiligingsstrategie aan te passen naar aanleiding van de nieuwe Europese wetgeving betreffende de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Network Information & Security Directive (NIS) van de Europese instanties. De GDPR is gericht op het garanderen van de bescherming van de persoonsgegevens die in het bezit zijn van de openbare diensten en de privé-ondernemingen en de NIS beoogt een hoger veiligheidsniveau bij de Europese Unie te waarborgen.

De huidige opdracht met betrekking tot de infrastructuur bij de FOD Financiën, die ook door de FOD Justitie wordt geëxploiteerd, loopt af op 14 mei 2017. Het contract wordt met een jaar verlengd tegen de huidige contractvoorwaarden, met een mogelijke opzegging bij het aanvaarden van het door de nieuwe opdrachtnemer voorgestelde systeem.

Deze opdracht zal worden gegund bij open offerteaanvraag met een Europese bekendmaking. De opdracht omvat: 

  • De bescherming tegen de cybercriminaliteit via de controle van de veiligheidsinfrastructuur die de inschrijver zal gebruiken en die erop gericht is om de toegang vanuit een extern netwerk tot de informaticamiddelen van de federale openbare diensten te beschermen tegen elke poging tot binnendringing of kwaadwillige daad.
  • Een beheerssysteem van de incidenten en van de veiligheidsinformatie (SIEM);
  • De organisatie van een Security Operations Center (SOC) om de veiligheid van de informatiesystemen van de federale overheidsdiensten te superviseren en te leiden.
  • Het onderhoud, de evolutie en het beheer van de hele veiligheidsinfrastructuur en van het SIEM;
  • Alle bijhorende diensten voor het vervullen van de verplichtingen uit de GDPR.