20 jul 2012 21:46

Verlof voor ambtenaren

De ministerraad past de verloven voor ambtenaren en contractuelen van de federale overheidsdiensten op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert aan.

De ambtenaren en contractuelen hebben recht op tien wettelijke en drie reglementaire feestdagen per jaar. Feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag worden gecompenseerd tussen 27 en 31 december 2012. Wanneer een vrije dag van een deeltijdse werknemer samenvalt met een feestdag of compensatiedag wordt geen verlofdag ter vervanging toegekend. Het verlof voor bloeddonatie wordt beperkt tot de duur van de gift plus ten hoogste twee uur verplaatsingskosten. Het verlof geldt als dienstactiviteit.