21 nov 2008 12:21

Vermindering van broeikasgassen

Partnerschip met China voor de aankoop van emissiekredieten

Partnerschip met China voor de aankoop van emissiekredieten

De ministerraad heeft minister van Klimaat Paul Magnette een mandaat gegeven om te onderhandelen over één of meerdere partnerships met het departement voor Klimaatverandering in de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming voor de aankoop van emissiekredieten via CDM-projecten in China. De beslissing kadert in de strategie voor de aankoop van emissiekredieten die de ministerraad op 9 mei 2008 heeft goedgekeurd. 

De partnerships sluiten aan op het samenwerkingsakkoord over het mechanisme schone ontwikkeling (clean development mechanism) dat België en China in 2006 hebben ondertekend. De bedoeling is om met één of meerdere provinciale regeringen van China partnershipovereenkomsten te sluiten waarvan de concrete uitvoering is overgedragen aan de provinciale CDM-centra via aankoopovereenkomsten van emissiekredieten. Naast de aankoop van emissiekredieten en de steun voor de ontwikkeling van projecten heeft de samenwerking als doel ecologische en sociale aspecten die gekoppeld zijn aan de verkoop van de emmisiekredieten te begunstigen. Het onderhandelingsmandaat werd toegekend binnen bepaalde contouren, waarin de prijs, de leveringszekerheid en de gunstige bijdrage tot de duurzame ontwikkeling in het gastland, in termen van de eerbiediging van de sociale arbeidsvoorwaarden, cruciale elementen vormen.

Binnen die contouren kunnen de onderhandelingen worden opgestart. De ontwerpen van partnership worden voor ondertekening nog voorgelegd aan het Technisch comité en aan de ministerraad.

De ministerraad heeft hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een initieel budget van 10 miljoen euro van het financieringsfonds van het federale beleid voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vrijmaakt voor de financiering van de projecten.