23 dec 2008 11:00

Vermindering van broeikasgassen

Goedkeuring van de derde overheidsopdracht voor de aankoop van koolstofkredieten op de primaire of secundaire markt

Goedkeuring van de derde overheidsopdracht voor de aankoop van koolstofkredieten op de primaire of secundaire markt

De ministerraad heeft het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette goedgekeurd om een derde overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van koolstofkredieten op de primaire of secundaire markt. De aankoop zal gebeuren met Ji/CDM-projecten (clean development mechanism en joint implementation) en bedraagt 50 miljoen euro. De selectie gebeurt op basis van de prijs, de leveringszekerheid en het duurzaamheidscriterium.

Het Technisch comité zal advies geven over het voorstel voor de gunning van ieder gedeelte van de opdracht. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal met de Nationale Delcrederedienst een overeenkomst sluiten om de algemene directie Leefmilieu te ondersteunen bij de financiële en economische analyse van de kandidaten.

De aankoop past in de strategie voor de aankoop van emissierechten 2008-2012 die de ministerraad op 9 mei 2008 heeft goedgekeurd (zie persbericht).