09 nov 2023 10:11

Vernieuwde Federale adviesraad voor ouderen (FAVO)

Vandaag (9/11) werd de vernieuwde Federale adviesraad voor ouderen (FAVO) voorgesteld. De eerste opstartvergadering werd dan ook plechtig geopend door Minister van Sociale Zaken Vandenbroucke en Minister van Pensioenen Lalieux.

De FAVO geeft ouderen inspraak op het federale niveau en neemt de rol van onafhankelijke adviesraad op in aangelegenheden zoals pensioenen of toegankelijkheid van de Gezondheidszorgen en bij uitbreiding tot alle thema’s die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren en die de senioren aanbelangen. Proactief of op vraag van de regering geeft de FAVO advies over bestaande of nieuwe wetgeving door deze te bekijken vanuit het perspectief van de ouderen.

De onafhankelijke adviesraad werd hervormd waardoor vertegenwoordiging van middenveldorganisaties met expertise op het vlak van  ouderenbeleid de belangen van ouderen structureel kunnen behartigen.

De hervorming van de adviesraad en de aanwezigheid van de ministers toont aan dat de regering het welzijn van ouderen hoog in het vaandel draagt. De demografische tendensen, denk aan de babyboomers, zorgen voor een vergrijzing van de bevolking. Deze bevolkingsgroep wordt dus steeds groter in omvang en het wordt dus belangrijker en belangrijker om specifiek oog te hebben voor hun levenskwaliteit.

Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen kan deelnemen en er volwaardig bij hoort. Er is nood aan bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. De kwetsbaarheid van mensen stijgt namelijk naarmate de leeftijd stijgt.

Dhr. Peter Samyn, Voorzitter van het Directie Comité van de FOD Sociale Zekerheid ondersteunt de werking van deze onafhankelijke adviesraad door het aanbieden van een professioneel secretariaat, communicatie, juridische ondersteuning en verslaggeving.

Frank Vandenbroucke - Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Naarmate we ouder worden, beseffen we beter dat gezondheid het kostbaarste is dat we hebben. Gezondheid is dan ook een thema dat voor alle ouderen hoog op de agenda staat. We leven allemaal langer en gezonder, en dat is fantastisch, maar die toenemende vergrijzing zorgt ook voor uitdagingen voor ons gezondheidszorgsysteem: mensen willen vandaag bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis verzorgd worden. Dat vereist een andere en nieuwe benadering; dat betekent dat we niet alleen moeten blijven investeren in onze gezondheidszorg, maar ze ook hervormen om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land kan genieten van hoogstaande, betaalbare en toegankelijke zorg. De stem van ouderen zelf  - ervaringsdeskundigen als het ware - in dat proces is van onschatbare waarde.“

Karine Lalieux – Minister van Pensioenen : “Volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren is, ongeacht de leeftijd, een recht voor iedereen ongeacht leeftijd. Zodra mensen de pensioengerechtigde leeftijd halen, worden ze echter geconfronteerd met processen van maatschappelijke uitsluiting. Inspraak en participatie zijn belangrijke hefbomen voor een kwaliteitsvol, onderbouwd en gedragen beleid. Voor heel wat ouderen is het belangrijk om via deze weg gehoord te blijven worden, betrokken te zijn, en mee een rol op te kunnen nemen in het verder uitbouwen van onze samenleving. Hun participatie in de adviesraad voor ouderen is essentieel om een beleid te vormen dat niet alleen recht doet aan hun behoeften en ervaringen, maar ook aan de belangen van de hele samenleving.”