01 apr 2022 18:07

Vernieuwing beheersovereenkomsten van de federale culturele instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister Sophie Wilmès, belast met Federale Culturele Instellingen, een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vernieuwing van de beheersovereenkomsten van de federale culturele instellingen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de vernieuwing van de beheersovereenkomsten van de drie federale culturele instellingen, namelijk het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar/PSK), het Nationaal Orkest van België (NOB) en de Koninklijke Muntschouwburg (KMS).

De beheersovereenkomsten streven naar:

  • Ambitieuze doelstellingen

Zonder afbreuk te doen aan hun artistieke onafhankelijkheid, zijn aan elk van de instellingen ambitieuze doelstellingen toevertrouwd, in verband met de kwaliteit van hun programmering, het belang van de opdrachten die hun zijn toevertrouwd, de positieve impact van hun activiteiten op de economische en culturele ontwikkeling van Brussel en België, en de internationale uitstraling die deze instellingen kunnen hebben voor de hoofdstad van Europa en het land in zijn geheel.

  • Meer synergie

Het aspect van de synergie is een belangrijk punt in de beheersovereenkomsten. Dit aspect is verder ontwikkeld in vergelijking met vorige overeenkomsten. Vijf gebieden worden beschreven als gebieden waar synergie vereist is: de artistieke samenwerking, het onderwijs en de professionele integratie, de communicatie, de ondersteunende diensten en de aanwerving van musici.

  • Een toekomstvisie voor de instellingen

In het regeerakkoord wordt specifiek verwezen naar het werk dat moet worden gerealiseerd voor een gedragen toekomstvisie voor het geheel van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen.  

Zo is het de bedoeling om het Nationaal Orkest van België geleidelijk in Bozar te integreren, zoals blijkt uit het feit dat deze beheersovereenkomst bepaalt dat het Orkest zal resideren in de Henri Le Boeuf-zaal van het Paleis (vanaf het seizoen 2022-2023). De overheid verbindt zich er ook toe met de KMS van gedachten te wisselen over een mogelijke wijziging van statuut op lange termijn, waardoor de KMS meer autonomie zou krijgen bij het beheer van haar activiteiten.

  • Gepaste financiering

De toelagen worden voortaan opgesplitst in twee delen, die overeenkomen met de personeelskosten enerzijds en de werkings- en artistieke productiekosten anderzijds. De vaststelling van de betrokken percentages is gebaseerd op een grondige analyse van het gebruik van de financiering die door elke instelling wordt verstrekt.

  • Bepalingen over het personeel

Een van de belangrijke veranderingen in de beheersovereenkomst voor het Paleis voor Schone Kunsten is de invoering van een personeelsplan, zoals in 2017 al gebeurde voor de KMS en het NOB.

  • Een adequate controle

De instellingen zijn onderworpen aan de controle van de regeringscommissarissen en de afgevaardigde van de staatssecretaris voor Begroting. Daarnaast stellen de instellingen vooraf de doelstellingen voor het volgende begrotingsjaar vast en brengen zij achteraf verslag uit over de goede uitvoering van hun opdrachten.

De beheersovereenkomsten moeten nu goedgekeurd worden door elk van de raden van bestuur van de federale culturele instellingen.