03 jun 2016 19:22

Verschillende bepalingen over consumentenkrediet en hypothecair krediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten, onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan de wet van 22 april 2016* en maakt de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage mogelijk voor het hypothecair krediet. Het ontwerp beoogt drie zaken:

  • een herwerking en aanvulling van het huidige koninklijk besluit van 4 augustus 1992 over de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet

Deze herwerking houdt in dat het bestaande besluit over consumentenkrediet ontdaan wordt van overbodige bepalingen en definities die inmiddels werden opgenomen in het Wetboek van economisch recht. Verder werden er, ingevolge opmerkingen van de Europese Commissie, een paar verduidelijkingen aangebracht aan de bewoording van sommige veronderstellingen over consumentenkrediet en de bestaande rekenvoorbeelden. Ten slotte werd er een poging ondernomen om de bestaande teksten over consumentenkrediet maximaal uit te breiden tot het hypothecair krediet.

  • de verdere omzetting van artikel 17 en bijlage I bij richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en verordening nr. 1093/2010
  • de inpassing van het huidige koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten over hypothecaire kredieten

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht