01 dec 1995 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 december 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 december 1995, op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een aantal maatregelen goed m.b.t. sommige punten van het actieprogramma i.v.m. de drugproblematiek: - de optimale regeling en verruiming van het verzorgingsaanbod voor druggebruikers; - het uitwisselingsprogramma voor injectiespuiten; - de uitbreiding van het recht tot sluiting van drankgelegenheden of alle andere gelegenheden waar misdrijven worden gepleegd in verband met de handel in of het gebruik van verdovende middelen. ( persbericht 1 van 01/12/1995) De Ministerraad besprak tevens de projecten waardoor contractuelen in+ dienst worden gehouden of aangeworven om te voorzien in tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften voor 1996 bij de ministeries, de wetenschappelijke instellingen en de instellingen van openbaar nut. ( persbericht 2 van 01/12/1995) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waardoor het neerstorten van de rots te Dinant op 16 oktober jongstleden wordt erkend als een algemene ramp. Hierdoor kan het Rampenfonds tussenkomen in de vergoeding van de schade. ( persbericht 3 van 01/12/1995) * * * De Ministerraad ging akkoord met het afsluiten van een onderhandse overeenkomst met de informaticafirma Netbuilding NV. Het behelst de informatisering en automatisering van de correctionele griffies en de parketten van de Procureur des Konings van: Kortrijk, Mechelen, Tongeren, Turnhout en Verviers. ( persbericht 4 van 01/12/1995) De maatregelen uit het plan voor de herverdeling van de arbeid in de +openbare sector gelden nu ook voor de OCMW's van Bredene, Buggenhout, Kapelle-Op-Den-Bos en Kortrijk. Hiertoe keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. ( persbericht 5 van 01/12/1995) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor de heren P. Vandercam en P. Buch worden voorgedragen om benoemd te worden als bijzitters in de Franstalige kamer van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. Hun mandaat duurt vijf jaar. ( persbericht 6 van 01/12/1995) De Ministerraad keurde, in een tweede lezing, het +aangepast voorontwerp van wet goed dat het fiscaal statuut verduidelijkt van de verzekeringsbons en van de bankprodukten die zijn gebaseerd op beveks met een gewaarborgd rendement. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. ( persbericht 7 van 01/12/1995) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m.+ de winstverdeling van de Nationale Loterij. Dit ontwerp bepaalt het definitief winstverdelingsplan voor het dienstjaar 1994. In het kader van de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten legde de Ministerraad de parameters definitief vast voor het gedeelte van de opbrengst van de belastingen en BTW dat de Gemeenschappen en de Gewesten toekomt voor het begrotingsjaar 1993. Verder hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan de tussenkomst van het ABOS voor het luik "vorming" van de jointventure-overeenkomst tussen de Belgische firma Picanol en de Chinese firma Suzhou Textile Machinery Works. ( persbericht 8 van 01/12/1995) Tot slot nam de Ministerraad kennis van de mededelingen van de +Minister van Buitenlandse Zaken i.v.m. ex-Joegoslavië en Rwanda.