10 jul 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 10 juli 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 juli 1998 op Hertoginnedal +van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad nam kennis van het rapport over de werkzaamheden van het Millennium Forum 2000. ( persbericht 1 van 10/07/1998) De Ministerraad nam tevens kennis van twee rapporten van het +adviesbureau ABC over de programma's Admi-2000 en Admi-Euro. Deze rapporten bevatten de stand van zaken van de twee projecten en geven enkele aanbevelingen. ( persbericht 2 van 10/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad de besluiten goed van de +postbilaterale vergaderingen over het federale personeels-beleid. De Ministerraad besliste om de opvangplaatsen voor asielzoekers uit te breiden gezien de capaciteit in de open centra niet langer toereikend is. Er zullen 840 bijkomende opvangplaatsen gecreëerd worden in bestaande of nieuwe centra die rechtstreeks door de federale overheid worden beheerd. ( persbericht 3 van 10/07/1998) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +wijziging van het Gerechtelijk wetboek m.b.t. de tussenkomst van het Openbaar Ministerie in de procedure voor het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de rechters ten gronde. ( persbericht 4 van 10/07/1998) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om een overheidsopdracht af te sluiten voor de aankoop, de levering en het onderhoud van maximum 6.500 PC's, 3.500 printers en informatica-onderdelen. ( persbericht 5 van 10/07/1998) Ook ging de Ministerraad akkoord met de afsluiting van twee overheidsopdrachten voor de levering van levensmiddelen voor de Belgisch-Luxemburgse troepen (Belubg) in Bosnië-Herzegovina. Het gaat om ongeveer 500 personen. ( persbericht 6 van 10/07/1998) Verder keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een +voorontwerp van wet goed over geautomatiseerd stemmen door middel van een systeem voor optische lezing. ( persbericht 7 van 10/07/1998) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de Raad van Bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg (KMT). ( persbericht 8 van 10/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met +diverse bepalingen over Ambtenarenzaken. ( persbericht 9 van 10/07/1998) De Ministerraad besprak de problematiek van de ongevallen met +vrachtwagens. Er werden een aantal beslissingen genomen om op te treden tegen de onveiligheid van het wegverkeer. Het gaat vooral om de onveiligheid als gevolg van de risico's van het zwaar vervoer. ( persbericht 10 van 10/07/1998) De Ministerraad keurde ook - in een tweede lezing - een voorontwerp +van wet goed dat een samenwerkingsakkoord bekrachtigt tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Dit voorontwerp gaat over de bestrijding van de armoede. ( persbericht 11 van 10/07/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over een forfaitaire indexering van het kadastraal inkomen van materieel en outillage. ( persbericht 12 van 10/07/1998) De Ministerraad diende een verzoekschrift tot nietigverklaring in bij+ het Arbitragehof tegen één van de bepalingen van het Waalse Programmadecreet van 17 december 1997. Dit Programmadecreet bevat verschillende maatregelen m.b.t. belastingen, taksen en retributies, huisvesting, onderzoek, milieu, plaatselijke besturen en vervoer. Tevens keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een voorontwerp van wet goed over de registratie van niet-conventionele geneeswijzen. ( persbericht 13 van 10/07/1998) De Ministerraad keurde daarnaast twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed i. v.m. de mijnwerkers. ( persbericht 14 van 10/07/1998)De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Nationale Loterij mee kan doen aan de "Europese Loterij 1997". ( persbericht 15 van 10/07/1998) De Ministerraad nam kennis van het driemaandelijks verslag van de +Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting van het Europees recht in Belgisch recht en over de lopende inbreukprocedures. ( persbericht 16 van 10/07/1998) De Ministerraad nam ook kennis van het verslag van de +coördinatievergadering "Europa" over het landbouwluik van Agenda 2000. ( persbericht 17 van 10/07/1998) Verder nam de Ministerraad kennis van een mededeling van de Minister +van Buitenlandse zaken i.v.m. het zenden van Belgische ECMM-waarnemers naar Kosovo. ( persbericht 18 van 10/07/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om een Regeringsvertegenwoordiger+ aan te duiden voor een aantal plechtigheden en manifestaties. (*) Zie persbericht 9 van de Ministerraad van 9/12/1997.