10 jun 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 10 juni 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 10 juni 1999 in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 9.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad nam kennis van de recente politieke evolutie in Kosovo en besprak het engagement van België daarin. (persbericht 1 van 10/06/1999) De Eerste Minister bracht een volledig verslag uit over de aanpak van+ de dioxinecrisis. De Ministerraad nam een beslissing over de begroting van het Kabinet van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 2 van 10/06/1999) De Ministerraad keurde tevens een nota goed van de Minister van Wetenschapsbeleid over de "Unité Pilote de Sevrage" van het Universitair Ziekenhuis Brugmann in Brussel. (persbericht 3 van 10/06/1999) De Ministerraad ging ermee akkoord dat de heer Emile Beyens en de +heer Lambert Verjus de bevoegdheid krijgen om bepaalde handelingen te doen voor rekening van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De heer Beyens is de Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De heer Verjus is de Secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken. (persbericht 4 van 10/06/1999) De Ministerraad keurde een maatregel goed m.b.t. de ijking van de radartoestellen van de Rijkswacht. (persbericht 5 van 10/06/1999) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Binnenlandse +Zaken om een onderhands dienstencontract af te sluiten met de n.v. Fabricom. Dit contract gaat over de technische bijstand bij de exploitatie van het automatisch meetnet "Telerad". Telerad meet de radioactiviteit in het milieu. De Ministerraad ging akkoord om via een onderhandelingsprocedure 400.000 rijbewijzen te bestellen bij de Nationale Bank van België. De Nationale Bank drukt de rijbewijzen sinds 1 januari 1995. De Ministerraad besprak de stand van zaken m.b.t. het programma Admi-2000. Hieruit bleek dat het werk nu geconcentreerd wordt op de strategische activiteiten. Het programma Admi-2000 moet de computertoepassingen in de federale besturen aanpassen aan de problematiek van de eeuwwisseling. De Ministerraad machtigde tevens de Regie der Gebouwen om een aantal huurovereenkomsten af te sluiten. (persbericht 6 van 10/06/1999) De Ministerraad keurde verder - in een tweede lezing - een ontwerp +van Koninklijk Besluit goed voor de toekenning van een directiepremie aan de ambtenaren die belast zijn met het beheer van de federale wetenschappelijke inrichtingen. Dit ontwerp breidt in feite de regeling uit die reeds was vastgelegd voor de ministeries en de instellingen van openbaar nut. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de aanwerving van statutair personeel in sommige overheidsdiensten. (persbericht 7 van 10/06/1999) De Ministerraad ging ermee akkoord dat het Bestuur Economische +Inspectie tijdelijk administratieve bijstand verleent aan de Algemene Eetwareninspectie. Deze opdracht van administratieve bijstand kadert in de aanpak van de dioxineproblematiek. (persbericht 8 van 10/06/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de financiering van het begeleidingsplan. (persbericht 9 van 10/06/1999) De Ministerraad besprak de conclusies van het voorzitterschap van de +Europese Top die op 3 en 4 juni 1999 plaatsvond in Keulen.