10 nov 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 10 november 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 november 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft de beslissingen becommentarieerd die in verband met de immigratie en het asielbeleid genomen werden. Voor de Eerste Minister hebben de maatregelen tot doel tot een humaan asielbeleid te komen, alsook een aantal problemen op te lossen die zich onder meer stellen omdat de Belgische procedure niet gelijk loopt met die van de buurlanden. Regularisatie De operaties voor de regularisatie zullen de nodige middelen krijgen opdat alle dossiers afgehandeld zouden zijn voor 1 juli 2001. Een becijferd beheersplan van de Minister van Binnenlandse Zaken werd door de Ministerraad goedgekeurd en werd eveneens aanvaard door de eerste voorzitter, de nieuwe vice-eerste voorzitter en de nieuwe administrateur van de regulariseringscommissie. Er zullen 8 bijkomende plaatsvervangende magistraten aangeduid worden. Een nieuwe asielprocedure zal georganiseerd worden. Het voorontwerp van wet wordt binnen een maand voor advies aan de Raad van State voorgelegd zodat het voorontwerp van wet bij het parlement ingediend kan worden voor het einde van het jaar. Ondertussen wordt de afschaffing van de financiële steun door de OCMW's, zoals in de programmawet is bepaald, van toepassing op het ogenblik van de stemming van de programmawet. De nieuwe asielprocedure is gebaseerd op een vereenvoudiging van de instellingen. De FAA (Federale Asiel Administratie) zal beheerd worden door een federal administrateur met een mandaat van 6 jaar, die volgens een beheersplan en op basis van algemene richtlijnen van de Minister van Binnenlandse Zaken zal werken. De ARA (Administratieve Rechtbank voor Asiel) zal de beroepen tegen beslissingen van de FAA behandelen. De rechters waarvan het aantal bij Koninklijk Besluit bepaald zal worden, zullen bijgestaan worden door persoonlijke medewerkers. Het enige cassatieberoep zal mogelijk zijn bij de Raad van State, maar het zal niet opschortend werken. De asielprocedure Er zullen twee soorten asielprocedures zijn: de gewone procedure en de versnelde procedure. De versnelde procedure zal de kennelijk ongegronde en onontvankelijke asielaanvragen betreffen (ongeveer 80% van de aanvragen). De FAA beslist binnen de 5 werkdagen. De aanvrager heeft dan 5 werkdagen om beroep aan te tekenen bij de ARA. De rechter van de ARA beslist binnen de 10 dagen (5 dagen voor de audiëntie / 5 dagen voor de beslissing). De totale duur van de versnelde procedure bedraagt dus ongeveer 3 weken. De gewone procedure betreft de andere aanvragen en de aanvragen waarvoor verder onderzoek nodig is. De FAA beslist binnen de 3 maanden. De aanvrager heeft dan 15 werkdagen om beroep aan te tekenen bij de FAA. De FAA behandelt het beroep binnen de 3 maanden. De rechter beslist, maar de aanvrager mag beroep doen op 3 rechters. De duur van deze procedure bedraagt ongeveer 6 maanden. De nieuwe asielprocedure is eveneens van toepassing op het registreren van aanvragen. Alle aanvragen moeten in principe geregistreerd worden door de 10 aanmeldpunten in grensgemeenten die 24 uur op 24 open zullen zijn. De verklaring moet de herkomst en de reisroute van de asielaanvrager bevatten. Een ambtenaar van de FAA stelt het dossier samen. Alle andere aanvragen kunnen niet aanvaard worden, behalve wanneer de aanvrager bij één van de drie regionale asielbureau's (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) een uitdrukkelijke verklaring aflegt over zijn herkomst en reisroute. In alle andere gevallen zullen de aanvragen automatisch beschouwd worden als onontvankelijk. De nieuwe asielprocedure moet het mogelijk maken de toepassing van de Dublin-Conventie (eerste land van ontvangst) op een efficiënte manier toe te passen. Onder de 15 weerhouden punten voor dewelke een aanvraag als ongegrond beschouwd wordt, hoort de mogelijkheid dat de aanvrager een onderdaan is van een staat waar geen vervolgingen bekend zijn, behoudens een individueel geval dat dan aangetoond dient te worden door de betrokkene. De Eerste Minister heeft ook aangekondigd dat er bijkomende middelen zullen toegekend worden voor de strijd tegen de mensenhandel. Een observatorium voor migratie zal de asielaanvragen voor economische redenen bestuderen. Dit observatorium zal verzorgd worden door het Centrum voor gelijkheid van kansen. De Ministerraad heeft zijn akkoord gegeven voor het transport, de ten laste neming en de ontvangst van twee bijkomende konvooien van verglaasd afval afkomstig van La Hague voor april 2001. De Ministerraad ging akkoord met de voorstellen uit het «Programma voor transversale acties: België in een mondiale samenleving». (persbericht 1 van 10/11/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand voor in beslag genomen onroerende goederen. (persbericht 2 van 10/11/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de lijst met maatregelen aanpast ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale balans. (persbericht 3 van 10/11/2000) Ook keurde de Ministerraad de regeling van loopbaanonderbreking goed, die voorgesteld werd door de Vlaamse Regering. (persbericht 4 van 10/11/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (persbericht 5 van 10/11/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over fiscale en diverse bepalingen. (persbericht 6 van 10/11/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. (persbericht 7 van 10/11/2000) Ook keurde de Ministerraad de aanbevelingen van het Commissariaat-generaal voor de euro goed in verband met de overgang naar euro. (persbericht 8 van 10/11/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de overdracht van goederen van de Staat naar de Gemeenschappen en de Gewesten. (persbericht 9 van 10/11/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van begrotingsdeliberatie goed over de vestiging van het Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid. (persbericht 10 van 10/11/2000) Ook heeft de Ministerraad besloten twee voorontwerpen van Koninklijk Besluit voor te leggen aan het advies van de Raad van State, dit volgens de procedure waarbij een termijn van een maand wordt opgelegd. Het gaat hier om twee voorontwerpen rond het gebruik van materiaal dat risico's inhoudt ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën. (persbericht 11 van 10/11/2000) De Ministerraad keurde een aantal huurcontracten goed. (persbericht 12 van 10/11/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de verhuis van het kabinet en een aantal diensten van het Ministerie van Ambtenarenzaken naar het CAROLO V-gebouw in de Wetstraat 51 te 1040 Brussel. (persbericht 13 van 10/11/2000) Verder keurde de Ministerraad een technische aanpassing in een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel. (persbericht 14 van 10/11/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor het algemeen reglement over het bestaansminimum. (persbericht 15 van 10/11/2000) De Ministerraad heeft een ontwerp van wet goedgekeurd over de bewakings- en beveiligingsondernemingen. (persbericht 16 van 10/11/2000) Ook keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed die het sluitstuk zijn van de noodzakelijke wetgevende maatregelen bij de invoering van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. (persbericht 17 van 10/11/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen om de toepassing van de rechtspositie van de personeelsleden van de politiediensten te begeleiden. (persbericht 18 van 10/11/2000) Ook heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de lancering van een meerjarige overheidsopdracht voor het onderhoud van het machinepark Microfilm en Documentatieverwerking van de Sectie Archieven van het Commando Operaties van de Medische Dienst (COMOPSMED). (persbericht 19 van 10/11/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat een vijfde bijlage toevoegt aan het OSPAR-Verdrag voor de Bescherming van het Zeemilieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. (persbericht 20 van 10/11/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met betrekking tot briefwisseling tussen België en Nederland over het statuut van de Belgische verbindingsofficieren die worden afgevaardigd naar de Europese Politiedienst (Europol). (persbericht 21 van 10/11/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de consulaire bevolkingsregisters en de consulaire identiteitskaarten. (persbericht 22 van 10/11/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord met de oprichting van een snelle interventiestructuur voor de organisatie van humanitaire acties in het buitenland voor noodbijstand bij catastrofes of natuurrampen. Deze geïntegreerde dienst binnen het departement van Buitenlandse Zaken zal de naam B-FAST dragen. (persbericht 23 van 10/11/2000) De Ministerraad heeft besloten bilaterale gesprekken te starten tussen België en de Democratische Volksrepubliek Korea. Deze moeten leiden tot het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met de Noord-Koreaanse overheid. (persbericht 24 van 10/11/2000) Daarnaast heeft de Ministerraad akte genomen van het dossier over de verbindingsofficier UNMIK en de verlenging van de detachering van een Belgisch officier goedgekeurd in het kader van de opdracht UNMIK tot 15 november 2001. (persbericht 25 van 10/11/2000) Ook ging de Ministerraad akkoord met de oprichting van een "Belgisch IYV 2001-Comité" tijdens het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers. (persbericht 26 van 10/11/2000)